Plant

Chia đông từ “plant” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plant. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plant

Quá khứ đơn
  • planted

Quá khứ phân từ
  • planted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plant

you
plant

he/she/it
plants

we
plant

you
plant

they
plant

Thì hiện tại continuous

I
am planting

you
are planting

he/she/it
is planting

we
are planting

you
are planting

they
are planting

Quá khứ đơn

I
planted

you
planted

he/she/it
planted

we
planted

you
planted

they
planted

Quá khứ tiếp diễn

I
was planting

you
were planting

he/she/it
was planting

we
were planting

you
were planting

they
were planting

Hiện tại hoàn thành

I
have planted

you
have planted

he/she/it
has planted

we
have planted

you
have planted

they
have planted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been planting

you
have been planting

he/she/it
has been planting

we
have been planting

you
have been planting

they
have been planting

Quá khứ hoàn thành

I
had planted

you
had planted

he/she/it
had planted

we
had planted

you
had planted

they
had planted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been planting

you
had been planting

he/she/it
had been planting

we
had been planting

you
had been planting

they
had been planting

Tương lại đơn

I
will plant

you
will plant

he/she/it
will plant

we
will plant

you
will plant

they
will plant

Tương lại tiếp diễn

I
will be planting

you
will be planting

he/she/it
will be planting

we
will be planting

you
will be planting

they
will be planting

Tương lại hoàn thành

I
will have planted

you
will have planted

he/she/it
will have planted

we
will have planted

you
will have planted

they
will have planted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been planting

you
will have been planting

he/she/it
will have been planting

we
will have been planting

you
will have been planting

they
will have been planting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.