Plague

Chia đông từ “plague” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plague. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plague

Quá khứ đơn
  • plagued

Quá khứ phân từ
  • plagued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plague

you
plague

he/she/it
plagues

we
plague

you
plague

they
plague

Thì hiện tại continuous

I
am plaguing

you
are plaguing

he/she/it
is plaguing

we
are plaguing

you
are plaguing

they
are plaguing

Quá khứ đơn

I
plagued

you
plagued

he/she/it
plagued

we
plagued

you
plagued

they
plagued

Quá khứ tiếp diễn

I
was plaguing

you
were plaguing

he/she/it
was plaguing

we
were plaguing

you
were plaguing

they
were plaguing

Hiện tại hoàn thành

I
have plagued

you
have plagued

he/she/it
has plagued

we
have plagued

you
have plagued

they
have plagued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plaguing

you
have been plaguing

he/she/it
has been plaguing

we
have been plaguing

you
have been plaguing

they
have been plaguing

Quá khứ hoàn thành

I
had plagued

you
had plagued

he/she/it
had plagued

we
had plagued

you
had plagued

they
had plagued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plaguing

you
had been plaguing

he/she/it
had been plaguing

we
had been plaguing

you
had been plaguing

they
had been plaguing

Tương lại đơn

I
will plague

you
will plague

he/she/it
will plague

we
will plague

you
will plague

they
will plague

Tương lại tiếp diễn

I
will be plaguing

you
will be plaguing

he/she/it
will be plaguing

we
will be plaguing

you
will be plaguing

they
will be plaguing

Tương lại hoàn thành

I
will have plagued

you
will have plagued

he/she/it
will have plagued

we
will have plagued

you
will have plagued

they
will have plagued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plaguing

you
will have been plaguing

he/she/it
will have been plaguing

we
will have been plaguing

you
will have been plaguing

they
will have been plaguing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.