Pity

Chia đông từ “pity” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pity. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pity

Quá khứ đơn
  • pitied

Quá khứ phân từ
  • pitied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pity

you
pity

he/she/it
pities

we
pity

you
pity

they
pity

Thì hiện tại continuous

I
am pitying

you
are pitying

he/she/it
is pitying

we
are pitying

you
are pitying

they
are pitying

Quá khứ đơn

I
pitied

you
pitied

he/she/it
pitied

we
pitied

you
pitied

they
pitied

Quá khứ tiếp diễn

I
was pitying

you
were pitying

he/she/it
was pitying

we
were pitying

you
were pitying

they
were pitying

Hiện tại hoàn thành

I
have pitied

you
have pitied

he/she/it
has pitied

we
have pitied

you
have pitied

they
have pitied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pitying

you
have been pitying

he/she/it
has been pitying

we
have been pitying

you
have been pitying

they
have been pitying

Quá khứ hoàn thành

I
had pitied

you
had pitied

he/she/it
had pitied

we
had pitied

you
had pitied

they
had pitied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pitying

you
had been pitying

he/she/it
had been pitying

we
had been pitying

you
had been pitying

they
had been pitying

Tương lại đơn

I
will pity

you
will pity

he/she/it
will pity

we
will pity

you
will pity

they
will pity

Tương lại tiếp diễn

I
will be pitying

you
will be pitying

he/she/it
will be pitying

we
will be pitying

you
will be pitying

they
will be pitying

Tương lại hoàn thành

I
will have pitied

you
will have pitied

he/she/it
will have pitied

we
will have pitied

you
will have pitied

they
will have pitied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pitying

you
will have been pitying

he/she/it
will have been pitying

we
will have been pitying

you
will have been pitying

they
will have been pitying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.