Pit

Chia đông từ “pit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pit

Quá khứ đơn
  • pitted

Quá khứ phân từ
  • pitted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pit

you
pit

he/she/it
pits

we
pit

you
pit

they
pit

Thì hiện tại continuous

I
am pitting

you
are pitting

he/she/it
is pitting

we
are pitting

you
are pitting

they
are pitting

Quá khứ đơn

I
pitted

you
pitted

he/she/it
pitted

we
pitted

you
pitted

they
pitted

Quá khứ tiếp diễn

I
was pitting

you
were pitting

he/she/it
was pitting

we
were pitting

you
were pitting

they
were pitting

Hiện tại hoàn thành

I
have pitted

you
have pitted

he/she/it
has pitted

we
have pitted

you
have pitted

they
have pitted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pitting

you
have been pitting

he/she/it
has been pitting

we
have been pitting

you
have been pitting

they
have been pitting

Quá khứ hoàn thành

I
had pitted

you
had pitted

he/she/it
had pitted

we
had pitted

you
had pitted

they
had pitted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pitting

you
had been pitting

he/she/it
had been pitting

we
had been pitting

you
had been pitting

they
had been pitting

Tương lại đơn

I
will pit

you
will pit

he/she/it
will pit

we
will pit

you
will pit

they
will pit

Tương lại tiếp diễn

I
will be pitting

you
will be pitting

he/she/it
will be pitting

we
will be pitting

you
will be pitting

they
will be pitting

Tương lại hoàn thành

I
will have pitted

you
will have pitted

he/she/it
will have pitted

we
will have pitted

you
will have pitted

they
will have pitted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pitting

you
will have been pitting

he/she/it
will have been pitting

we
will have been pitting

you
will have been pitting

they
will have been pitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.