Pin

Chia đông từ “pin” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pin. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pin

Quá khứ đơn
  • pinned

Quá khứ phân từ
  • pinned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pin

you
pin

he/she/it
pins

we
pin

you
pin

they
pin

Thì hiện tại continuous

I
am pinning

you
are pinning

he/she/it
is pinning

we
are pinning

you
are pinning

they
are pinning

Quá khứ đơn

I
pinned

you
pinned

he/she/it
pinned

we
pinned

you
pinned

they
pinned

Quá khứ tiếp diễn

I
was pinning

you
were pinning

he/she/it
was pinning

we
were pinning

you
were pinning

they
were pinning

Hiện tại hoàn thành

I
have pinned

you
have pinned

he/she/it
has pinned

we
have pinned

you
have pinned

they
have pinned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pinning

you
have been pinning

he/she/it
has been pinning

we
have been pinning

you
have been pinning

they
have been pinning

Quá khứ hoàn thành

I
had pinned

you
had pinned

he/she/it
had pinned

we
had pinned

you
had pinned

they
had pinned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pinning

you
had been pinning

he/she/it
had been pinning

we
had been pinning

you
had been pinning

they
had been pinning

Tương lại đơn

I
will pin

you
will pin

he/she/it
will pin

we
will pin

you
will pin

they
will pin

Tương lại tiếp diễn

I
will be pinning

you
will be pinning

he/she/it
will be pinning

we
will be pinning

you
will be pinning

they
will be pinning

Tương lại hoàn thành

I
will have pinned

you
will have pinned

he/she/it
will have pinned

we
will have pinned

you
will have pinned

they
will have pinned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pinning

you
will have been pinning

he/she/it
will have been pinning

we
will have been pinning

you
will have been pinning

they
will have been pinning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.