Pilot

Chia đông từ “pilot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pilot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pilot

Quá khứ đơn
  • piloted

Quá khứ phân từ
  • piloted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pilot

you
pilot

he/she/it
pilots

we
pilot

you
pilot

they
pilot

Thì hiện tại continuous

I
am piloting

you
are piloting

he/she/it
is piloting

we
are piloting

you
are piloting

they
are piloting

Quá khứ đơn

I
piloted

you
piloted

he/she/it
piloted

we
piloted

you
piloted

they
piloted

Quá khứ tiếp diễn

I
was piloting

you
were piloting

he/she/it
was piloting

we
were piloting

you
were piloting

they
were piloting

Hiện tại hoàn thành

I
have piloted

you
have piloted

he/she/it
has piloted

we
have piloted

you
have piloted

they
have piloted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been piloting

you
have been piloting

he/she/it
has been piloting

we
have been piloting

you
have been piloting

they
have been piloting

Quá khứ hoàn thành

I
had piloted

you
had piloted

he/she/it
had piloted

we
had piloted

you
had piloted

they
had piloted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been piloting

you
had been piloting

he/she/it
had been piloting

we
had been piloting

you
had been piloting

they
had been piloting

Tương lại đơn

I
will pilot

you
will pilot

he/she/it
will pilot

we
will pilot

you
will pilot

they
will pilot

Tương lại tiếp diễn

I
will be piloting

you
will be piloting

he/she/it
will be piloting

we
will be piloting

you
will be piloting

they
will be piloting

Tương lại hoàn thành

I
will have piloted

you
will have piloted

he/she/it
will have piloted

we
will have piloted

you
will have piloted

they
will have piloted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been piloting

you
will have been piloting

he/she/it
will have been piloting

we
will have been piloting

you
will have been piloting

they
will have been piloting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.