Photograph

Chia đông từ “photograph” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ photograph. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to photograph

Quá khứ đơn
  • photographed

Quá khứ phân từ
  • photographed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
photograph

you
photograph

he/she/it
photographs

we
photograph

you
photograph

they
photograph

Thì hiện tại continuous

I
am photographing

you
are photographing

he/she/it
is photographing

we
are photographing

you
are photographing

they
are photographing

Quá khứ đơn

I
photographed

you
photographed

he/she/it
photographed

we
photographed

you
photographed

they
photographed

Quá khứ tiếp diễn

I
was photographing

you
were photographing

he/she/it
was photographing

we
were photographing

you
were photographing

they
were photographing

Hiện tại hoàn thành

I
have photographed

you
have photographed

he/she/it
has photographed

we
have photographed

you
have photographed

they
have photographed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been photographing

you
have been photographing

he/she/it
has been photographing

we
have been photographing

you
have been photographing

they
have been photographing

Quá khứ hoàn thành

I
had photographed

you
had photographed

he/she/it
had photographed

we
had photographed

you
had photographed

they
had photographed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been photographing

you
had been photographing

he/she/it
had been photographing

we
had been photographing

you
had been photographing

they
had been photographing

Tương lại đơn

I
will photograph

you
will photograph

he/she/it
will photograph

we
will photograph

you
will photograph

they
will photograph

Tương lại tiếp diễn

I
will be photographing

you
will be photographing

he/she/it
will be photographing

we
will be photographing

you
will be photographing

they
will be photographing

Tương lại hoàn thành

I
will have photographed

you
will have photographed

he/she/it
will have photographed

we
will have photographed

you
will have photographed

they
will have photographed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been photographing

you
will have been photographing

he/she/it
will have been photographing

we
will have been photographing

you
will have been photographing

they
will have been photographing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.