Petrify

Chia đông từ “petrify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ petrify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to petrify

Quá khứ đơn
  • petrified

Quá khứ phân từ
  • petrified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
petrify

you
petrify

he/she/it
petrifies

we
petrify

you
petrify

they
petrify

Thì hiện tại continuous

I
am petrifying

you
are petrifying

he/she/it
is petrifying

we
are petrifying

you
are petrifying

they
are petrifying

Quá khứ đơn

I
petrified

you
petrified

he/she/it
petrified

we
petrified

you
petrified

they
petrified

Quá khứ tiếp diễn

I
was petrifying

you
were petrifying

he/she/it
was petrifying

we
were petrifying

you
were petrifying

they
were petrifying

Hiện tại hoàn thành

I
have petrified

you
have petrified

he/she/it
has petrified

we
have petrified

you
have petrified

they
have petrified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been petrifying

you
have been petrifying

he/she/it
has been petrifying

we
have been petrifying

you
have been petrifying

they
have been petrifying

Quá khứ hoàn thành

I
had petrified

you
had petrified

he/she/it
had petrified

we
had petrified

you
had petrified

they
had petrified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been petrifying

you
had been petrifying

he/she/it
had been petrifying

we
had been petrifying

you
had been petrifying

they
had been petrifying

Tương lại đơn

I
will petrify

you
will petrify

he/she/it
will petrify

we
will petrify

you
will petrify

they
will petrify

Tương lại tiếp diễn

I
will be petrifying

you
will be petrifying

he/she/it
will be petrifying

we
will be petrifying

you
will be petrifying

they
will be petrifying

Tương lại hoàn thành

I
will have petrified

you
will have petrified

he/she/it
will have petrified

we
will have petrified

you
will have petrified

they
will have petrified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been petrifying

you
will have been petrifying

he/she/it
will have been petrifying

we
will have been petrifying

you
will have been petrifying

they
will have been petrifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.