Personalize

Chia đông từ “personalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ personalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to personalize

Quá khứ đơn
  • personalized

Quá khứ phân từ
  • personalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
personalize

you
personalize

he/she/it
personalizes

we
personalize

you
personalize

they
personalize

Thì hiện tại continuous

I
am personalizing

you
are personalizing

he/she/it
is personalizing

we
are personalizing

you
are personalizing

they
are personalizing

Quá khứ đơn

I
personalized

you
personalized

he/she/it
personalized

we
personalized

you
personalized

they
personalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was personalizing

you
were personalizing

he/she/it
was personalizing

we
were personalizing

you
were personalizing

they
were personalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have personalized

you
have personalized

he/she/it
has personalized

we
have personalized

you
have personalized

they
have personalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been personalizing

you
have been personalizing

he/she/it
has been personalizing

we
have been personalizing

you
have been personalizing

they
have been personalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had personalized

you
had personalized

he/she/it
had personalized

we
had personalized

you
had personalized

they
had personalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been personalizing

you
had been personalizing

he/she/it
had been personalizing

we
had been personalizing

you
had been personalizing

they
had been personalizing

Tương lại đơn

I
will personalize

you
will personalize

he/she/it
will personalize

we
will personalize

you
will personalize

they
will personalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be personalizing

you
will be personalizing

he/she/it
will be personalizing

we
will be personalizing

you
will be personalizing

they
will be personalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have personalized

you
will have personalized

he/she/it
will have personalized

we
will have personalized

you
will have personalized

they
will have personalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been personalizing

you
will have been personalizing

he/she/it
will have been personalizing

we
will have been personalizing

you
will have been personalizing

they
will have been personalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.