Persist

Chia đông từ “persist” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ persist. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to persist

Quá khứ đơn
  • persisted

Quá khứ phân từ
  • persisted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
persist

you
persist

he/she/it
persists

we
persist

you
persist

they
persist

Thì hiện tại continuous

I
am persisting

you
are persisting

he/she/it
is persisting

we
are persisting

you
are persisting

they
are persisting

Quá khứ đơn

I
persisted

you
persisted

he/she/it
persisted

we
persisted

you
persisted

they
persisted

Quá khứ tiếp diễn

I
was persisting

you
were persisting

he/she/it
was persisting

we
were persisting

you
were persisting

they
were persisting

Hiện tại hoàn thành

I
have persisted

you
have persisted

he/she/it
has persisted

we
have persisted

you
have persisted

they
have persisted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been persisting

you
have been persisting

he/she/it
has been persisting

we
have been persisting

you
have been persisting

they
have been persisting

Quá khứ hoàn thành

I
had persisted

you
had persisted

he/she/it
had persisted

we
had persisted

you
had persisted

they
had persisted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been persisting

you
had been persisting

he/she/it
had been persisting

we
had been persisting

you
had been persisting

they
had been persisting

Tương lại đơn

I
will persist

you
will persist

he/she/it
will persist

we
will persist

you
will persist

they
will persist

Tương lại tiếp diễn

I
will be persisting

you
will be persisting

he/she/it
will be persisting

we
will be persisting

you
will be persisting

they
will be persisting

Tương lại hoàn thành

I
will have persisted

you
will have persisted

he/she/it
will have persisted

we
will have persisted

you
will have persisted

they
will have persisted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been persisting

you
will have been persisting

he/she/it
will have been persisting

we
will have been persisting

you
will have been persisting

they
will have been persisting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.