Persevere

Chia đông từ “persevere” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ persevere. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to persevere

Quá khứ đơn
  • persevered

Quá khứ phân từ
  • persevered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
persevere

you
persevere

he/she/it
perseveres

we
persevere

you
persevere

they
persevere

Thì hiện tại continuous

I
am persevering

you
are persevering

he/she/it
is persevering

we
are persevering

you
are persevering

they
are persevering

Quá khứ đơn

I
persevered

you
persevered

he/she/it
persevered

we
persevered

you
persevered

they
persevered

Quá khứ tiếp diễn

I
was persevering

you
were persevering

he/she/it
was persevering

we
were persevering

you
were persevering

they
were persevering

Hiện tại hoàn thành

I
have persevered

you
have persevered

he/she/it
has persevered

we
have persevered

you
have persevered

they
have persevered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been persevering

you
have been persevering

he/she/it
has been persevering

we
have been persevering

you
have been persevering

they
have been persevering

Quá khứ hoàn thành

I
had persevered

you
had persevered

he/she/it
had persevered

we
had persevered

you
had persevered

they
had persevered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been persevering

you
had been persevering

he/she/it
had been persevering

we
had been persevering

you
had been persevering

they
had been persevering

Tương lại đơn

I
will persevere

you
will persevere

he/she/it
will persevere

we
will persevere

you
will persevere

they
will persevere

Tương lại tiếp diễn

I
will be persevering

you
will be persevering

he/she/it
will be persevering

we
will be persevering

you
will be persevering

they
will be persevering

Tương lại hoàn thành

I
will have persevered

you
will have persevered

he/she/it
will have persevered

we
will have persevered

you
will have persevered

they
will have persevered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been persevering

you
will have been persevering

he/she/it
will have been persevering

we
will have been persevering

you
will have been persevering

they
will have been persevering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.