Perplex

Chia đông từ “perplex” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perplex. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perplex

Quá khứ đơn
  • perplexed

Quá khứ phân từ
  • perplexed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perplex

you
perplex

he/she/it
perplexes

we
perplex

you
perplex

they
perplex

Thì hiện tại continuous

I
am perplexing

you
are perplexing

he/she/it
is perplexing

we
are perplexing

you
are perplexing

they
are perplexing

Quá khứ đơn

I
perplexed

you
perplexed

he/she/it
perplexed

we
perplexed

you
perplexed

they
perplexed

Quá khứ tiếp diễn

I
was perplexing

you
were perplexing

he/she/it
was perplexing

we
were perplexing

you
were perplexing

they
were perplexing

Hiện tại hoàn thành

I
have perplexed

you
have perplexed

he/she/it
has perplexed

we
have perplexed

you
have perplexed

they
have perplexed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perplexing

you
have been perplexing

he/she/it
has been perplexing

we
have been perplexing

you
have been perplexing

they
have been perplexing

Quá khứ hoàn thành

I
had perplexed

you
had perplexed

he/she/it
had perplexed

we
had perplexed

you
had perplexed

they
had perplexed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perplexing

you
had been perplexing

he/she/it
had been perplexing

we
had been perplexing

you
had been perplexing

they
had been perplexing

Tương lại đơn

I
will perplex

you
will perplex

he/she/it
will perplex

we
will perplex

you
will perplex

they
will perplex

Tương lại tiếp diễn

I
will be perplexing

you
will be perplexing

he/she/it
will be perplexing

we
will be perplexing

you
will be perplexing

they
will be perplexing

Tương lại hoàn thành

I
will have perplexed

you
will have perplexed

he/she/it
will have perplexed

we
will have perplexed

you
will have perplexed

they
will have perplexed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perplexing

you
will have been perplexing

he/she/it
will have been perplexing

we
will have been perplexing

you
will have been perplexing

they
will have been perplexing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.