Perpetuate

Chia đông từ “perpetuate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perpetuate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perpetuate

Quá khứ đơn
  • perpetuated

Quá khứ phân từ
  • perpetuated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perpetuate

you
perpetuate

he/she/it
perpetuates

we
perpetuate

you
perpetuate

they
perpetuate

Thì hiện tại continuous

I
am perpetuating

you
are perpetuating

he/she/it
is perpetuating

we
are perpetuating

you
are perpetuating

they
are perpetuating

Quá khứ đơn

I
perpetuated

you
perpetuated

he/she/it
perpetuated

we
perpetuated

you
perpetuated

they
perpetuated

Quá khứ tiếp diễn

I
was perpetuating

you
were perpetuating

he/she/it
was perpetuating

we
were perpetuating

you
were perpetuating

they
were perpetuating

Hiện tại hoàn thành

I
have perpetuated

you
have perpetuated

he/she/it
has perpetuated

we
have perpetuated

you
have perpetuated

they
have perpetuated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perpetuating

you
have been perpetuating

he/she/it
has been perpetuating

we
have been perpetuating

you
have been perpetuating

they
have been perpetuating

Quá khứ hoàn thành

I
had perpetuated

you
had perpetuated

he/she/it
had perpetuated

we
had perpetuated

you
had perpetuated

they
had perpetuated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perpetuating

you
had been perpetuating

he/she/it
had been perpetuating

we
had been perpetuating

you
had been perpetuating

they
had been perpetuating

Tương lại đơn

I
will perpetuate

you
will perpetuate

he/she/it
will perpetuate

we
will perpetuate

you
will perpetuate

they
will perpetuate

Tương lại tiếp diễn

I
will be perpetuating

you
will be perpetuating

he/she/it
will be perpetuating

we
will be perpetuating

you
will be perpetuating

they
will be perpetuating

Tương lại hoàn thành

I
will have perpetuated

you
will have perpetuated

he/she/it
will have perpetuated

we
will have perpetuated

you
will have perpetuated

they
will have perpetuated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perpetuating

you
will have been perpetuating

he/she/it
will have been perpetuating

we
will have been perpetuating

you
will have been perpetuating

they
will have been perpetuating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.