Perpetrate

Chia đông từ “perpetrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perpetrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perpetrate

Quá khứ đơn
  • perpetrated

Quá khứ phân từ
  • perpetrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perpetrate

you
perpetrate

he/she/it
perpetrates

we
perpetrate

you
perpetrate

they
perpetrate

Thì hiện tại continuous

I
am perpetrating

you
are perpetrating

he/she/it
is perpetrating

we
are perpetrating

you
are perpetrating

they
are perpetrating

Quá khứ đơn

I
perpetrated

you
perpetrated

he/she/it
perpetrated

we
perpetrated

you
perpetrated

they
perpetrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was perpetrating

you
were perpetrating

he/she/it
was perpetrating

we
were perpetrating

you
were perpetrating

they
were perpetrating

Hiện tại hoàn thành

I
have perpetrated

you
have perpetrated

he/she/it
has perpetrated

we
have perpetrated

you
have perpetrated

they
have perpetrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perpetrating

you
have been perpetrating

he/she/it
has been perpetrating

we
have been perpetrating

you
have been perpetrating

they
have been perpetrating

Quá khứ hoàn thành

I
had perpetrated

you
had perpetrated

he/she/it
had perpetrated

we
had perpetrated

you
had perpetrated

they
had perpetrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perpetrating

you
had been perpetrating

he/she/it
had been perpetrating

we
had been perpetrating

you
had been perpetrating

they
had been perpetrating

Tương lại đơn

I
will perpetrate

you
will perpetrate

he/she/it
will perpetrate

we
will perpetrate

you
will perpetrate

they
will perpetrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be perpetrating

you
will be perpetrating

he/she/it
will be perpetrating

we
will be perpetrating

you
will be perpetrating

they
will be perpetrating

Tương lại hoàn thành

I
will have perpetrated

you
will have perpetrated

he/she/it
will have perpetrated

we
will have perpetrated

you
will have perpetrated

they
will have perpetrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perpetrating

you
will have been perpetrating

he/she/it
will have been perpetrating

we
will have been perpetrating

you
will have been perpetrating

they
will have been perpetrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.