Permit

Chia đông từ “permit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ permit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to permit

Quá khứ đơn
  • permitted

Quá khứ phân từ
  • permitted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
permit

you
permit

he/she/it
permits

we
permit

you
permit

they
permit

Thì hiện tại continuous

I
am permitting

you
are permitting

he/she/it
is permitting

we
are permitting

you
are permitting

they
are permitting

Quá khứ đơn

I
permitted

you
permitted

he/she/it
permitted

we
permitted

you
permitted

they
permitted

Quá khứ tiếp diễn

I
was permitting

you
were permitting

he/she/it
was permitting

we
were permitting

you
were permitting

they
were permitting

Hiện tại hoàn thành

I
have permitted

you
have permitted

he/she/it
has permitted

we
have permitted

you
have permitted

they
have permitted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been permitting

you
have been permitting

he/she/it
has been permitting

we
have been permitting

you
have been permitting

they
have been permitting

Quá khứ hoàn thành

I
had permitted

you
had permitted

he/she/it
had permitted

we
had permitted

you
had permitted

they
had permitted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been permitting

you
had been permitting

he/she/it
had been permitting

we
had been permitting

you
had been permitting

they
had been permitting

Tương lại đơn

I
will permit

you
will permit

he/she/it
will permit

we
will permit

you
will permit

they
will permit

Tương lại tiếp diễn

I
will be permitting

you
will be permitting

he/she/it
will be permitting

we
will be permitting

you
will be permitting

they
will be permitting

Tương lại hoàn thành

I
will have permitted

you
will have permitted

he/she/it
will have permitted

we
will have permitted

you
will have permitted

they
will have permitted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been permitting

you
will have been permitting

he/she/it
will have been permitting

we
will have been permitting

you
will have been permitting

they
will have been permitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.