Permeate

Chia đông từ “permeate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ permeate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to permeate

Quá khứ đơn
  • permeated

Quá khứ phân từ
  • permeated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
permeate

you
permeate

he/she/it
permeates

we
permeate

you
permeate

they
permeate

Thì hiện tại continuous

I
am permeating

you
are permeating

he/she/it
is permeating

we
are permeating

you
are permeating

they
are permeating

Quá khứ đơn

I
permeated

you
permeated

he/she/it
permeated

we
permeated

you
permeated

they
permeated

Quá khứ tiếp diễn

I
was permeating

you
were permeating

he/she/it
was permeating

we
were permeating

you
were permeating

they
were permeating

Hiện tại hoàn thành

I
have permeated

you
have permeated

he/she/it
has permeated

we
have permeated

you
have permeated

they
have permeated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been permeating

you
have been permeating

he/she/it
has been permeating

we
have been permeating

you
have been permeating

they
have been permeating

Quá khứ hoàn thành

I
had permeated

you
had permeated

he/she/it
had permeated

we
had permeated

you
had permeated

they
had permeated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been permeating

you
had been permeating

he/she/it
had been permeating

we
had been permeating

you
had been permeating

they
had been permeating

Tương lại đơn

I
will permeate

you
will permeate

he/she/it
will permeate

we
will permeate

you
will permeate

they
will permeate

Tương lại tiếp diễn

I
will be permeating

you
will be permeating

he/she/it
will be permeating

we
will be permeating

you
will be permeating

they
will be permeating

Tương lại hoàn thành

I
will have permeated

you
will have permeated

he/she/it
will have permeated

we
will have permeated

you
will have permeated

they
will have permeated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been permeating

you
will have been permeating

he/she/it
will have been permeating

we
will have been permeating

you
will have been permeating

they
will have been permeating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.