Perfume

Chia đông từ “perfume” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perfume. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perfume

Quá khứ đơn
  • perfumed

Quá khứ phân từ
  • perfumed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perfume

you
perfume

he/she/it
perfumes

we
perfume

you
perfume

they
perfume

Thì hiện tại continuous

I
am perfuming

you
are perfuming

he/she/it
is perfuming

we
are perfuming

you
are perfuming

they
are perfuming

Quá khứ đơn

I
perfumed

you
perfumed

he/she/it
perfumed

we
perfumed

you
perfumed

they
perfumed

Quá khứ tiếp diễn

I
was perfuming

you
were perfuming

he/she/it
was perfuming

we
were perfuming

you
were perfuming

they
were perfuming

Hiện tại hoàn thành

I
have perfumed

you
have perfumed

he/she/it
has perfumed

we
have perfumed

you
have perfumed

they
have perfumed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perfuming

you
have been perfuming

he/she/it
has been perfuming

we
have been perfuming

you
have been perfuming

they
have been perfuming

Quá khứ hoàn thành

I
had perfumed

you
had perfumed

he/she/it
had perfumed

we
had perfumed

you
had perfumed

they
had perfumed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perfuming

you
had been perfuming

he/she/it
had been perfuming

we
had been perfuming

you
had been perfuming

they
had been perfuming

Tương lại đơn

I
will perfume

you
will perfume

he/she/it
will perfume

we
will perfume

you
will perfume

they
will perfume

Tương lại tiếp diễn

I
will be perfuming

you
will be perfuming

he/she/it
will be perfuming

we
will be perfuming

you
will be perfuming

they
will be perfuming

Tương lại hoàn thành

I
will have perfumed

you
will have perfumed

he/she/it
will have perfumed

we
will have perfumed

you
will have perfumed

they
will have perfumed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perfuming

you
will have been perfuming

he/she/it
will have been perfuming

we
will have been perfuming

you
will have been perfuming

they
will have been perfuming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.