Perform

Chia đông từ “perform” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perform. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perform

Quá khứ đơn
  • performed

Quá khứ phân từ
  • performed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perform

you
perform

he/she/it
performs

we
perform

you
perform

they
perform

Thì hiện tại continuous

I
am performing

you
are performing

he/she/it
is performing

we
are performing

you
are performing

they
are performing

Quá khứ đơn

I
performed

you
performed

he/she/it
performed

we
performed

you
performed

they
performed

Quá khứ tiếp diễn

I
was performing

you
were performing

he/she/it
was performing

we
were performing

you
were performing

they
were performing

Hiện tại hoàn thành

I
have performed

you
have performed

he/she/it
has performed

we
have performed

you
have performed

they
have performed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been performing

you
have been performing

he/she/it
has been performing

we
have been performing

you
have been performing

they
have been performing

Quá khứ hoàn thành

I
had performed

you
had performed

he/she/it
had performed

we
had performed

you
had performed

they
had performed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been performing

you
had been performing

he/she/it
had been performing

we
had been performing

you
had been performing

they
had been performing

Tương lại đơn

I
will perform

you
will perform

he/she/it
will perform

we
will perform

you
will perform

they
will perform

Tương lại tiếp diễn

I
will be performing

you
will be performing

he/she/it
will be performing

we
will be performing

you
will be performing

they
will be performing

Tương lại hoàn thành

I
will have performed

you
will have performed

he/she/it
will have performed

we
will have performed

you
will have performed

they
will have performed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been performing

you
will have been performing

he/she/it
will have been performing

we
will have been performing

you
will have been performing

they
will have been performing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.