Perfect

Chia đông từ “perfect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perfect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perfect

Quá khứ đơn
  • perfected

Quá khứ phân từ
  • perfected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perfect

you
perfect

he/she/it
perfects

we
perfect

you
perfect

they
perfect

Thì hiện tại continuous

I
am perfecting

you
are perfecting

he/she/it
is perfecting

we
are perfecting

you
are perfecting

they
are perfecting

Quá khứ đơn

I
perfected

you
perfected

he/she/it
perfected

we
perfected

you
perfected

they
perfected

Quá khứ tiếp diễn

I
was perfecting

you
were perfecting

he/she/it
was perfecting

we
were perfecting

you
were perfecting

they
were perfecting

Hiện tại hoàn thành

I
have perfected

you
have perfected

he/she/it
has perfected

we
have perfected

you
have perfected

they
have perfected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perfecting

you
have been perfecting

he/she/it
has been perfecting

we
have been perfecting

you
have been perfecting

they
have been perfecting

Quá khứ hoàn thành

I
had perfected

you
had perfected

he/she/it
had perfected

we
had perfected

you
had perfected

they
had perfected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perfecting

you
had been perfecting

he/she/it
had been perfecting

we
had been perfecting

you
had been perfecting

they
had been perfecting

Tương lại đơn

I
will perfect

you
will perfect

he/she/it
will perfect

we
will perfect

you
will perfect

they
will perfect

Tương lại tiếp diễn

I
will be perfecting

you
will be perfecting

he/she/it
will be perfecting

we
will be perfecting

you
will be perfecting

they
will be perfecting

Tương lại hoàn thành

I
will have perfected

you
will have perfected

he/she/it
will have perfected

we
will have perfected

you
will have perfected

they
will have perfected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perfecting

you
will have been perfecting

he/she/it
will have been perfecting

we
will have been perfecting

you
will have been perfecting

they
will have been perfecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.