Perch

Chia đông từ “perch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perch

Quá khứ đơn
  • perched

Quá khứ phân từ
  • perched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perch

you
perch

he/she/it
perches

we
perch

you
perch

they
perch

Thì hiện tại continuous

I
am perching

you
are perching

he/she/it
is perching

we
are perching

you
are perching

they
are perching

Quá khứ đơn

I
perched

you
perched

he/she/it
perched

we
perched

you
perched

they
perched

Quá khứ tiếp diễn

I
was perching

you
were perching

he/she/it
was perching

we
were perching

you
were perching

they
were perching

Hiện tại hoàn thành

I
have perched

you
have perched

he/she/it
has perched

we
have perched

you
have perched

they
have perched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perching

you
have been perching

he/she/it
has been perching

we
have been perching

you
have been perching

they
have been perching

Quá khứ hoàn thành

I
had perched

you
had perched

he/she/it
had perched

we
had perched

you
had perched

they
had perched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perching

you
had been perching

he/she/it
had been perching

we
had been perching

you
had been perching

they
had been perching

Tương lại đơn

I
will perch

you
will perch

he/she/it
will perch

we
will perch

you
will perch

they
will perch

Tương lại tiếp diễn

I
will be perching

you
will be perching

he/she/it
will be perching

we
will be perching

you
will be perching

they
will be perching

Tương lại hoàn thành

I
will have perched

you
will have perched

he/she/it
will have perched

we
will have perched

you
will have perched

they
will have perched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perching

you
will have been perching

he/she/it
will have been perching

we
will have been perching

you
will have been perching

they
will have been perching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.