Perceive

Chia đông từ “perceive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ perceive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to perceive

Quá khứ đơn
  • perceived

Quá khứ phân từ
  • perceived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
perceive

you
perceive

he/she/it
perceives

we
perceive

you
perceive

they
perceive

Thì hiện tại continuous

I
am perceiving

you
are perceiving

he/she/it
is perceiving

we
are perceiving

you
are perceiving

they
are perceiving

Quá khứ đơn

I
perceived

you
perceived

he/she/it
perceived

we
perceived

you
perceived

they
perceived

Quá khứ tiếp diễn

I
was perceiving

you
were perceiving

he/she/it
was perceiving

we
were perceiving

you
were perceiving

they
were perceiving

Hiện tại hoàn thành

I
have perceived

you
have perceived

he/she/it
has perceived

we
have perceived

you
have perceived

they
have perceived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been perceiving

you
have been perceiving

he/she/it
has been perceiving

we
have been perceiving

you
have been perceiving

they
have been perceiving

Quá khứ hoàn thành

I
had perceived

you
had perceived

he/she/it
had perceived

we
had perceived

you
had perceived

they
had perceived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been perceiving

you
had been perceiving

he/she/it
had been perceiving

we
had been perceiving

you
had been perceiving

they
had been perceiving

Tương lại đơn

I
will perceive

you
will perceive

he/she/it
will perceive

we
will perceive

you
will perceive

they
will perceive

Tương lại tiếp diễn

I
will be perceiving

you
will be perceiving

he/she/it
will be perceiving

we
will be perceiving

you
will be perceiving

they
will be perceiving

Tương lại hoàn thành

I
will have perceived

you
will have perceived

he/she/it
will have perceived

we
will have perceived

you
will have perceived

they
will have perceived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been perceiving

you
will have been perceiving

he/she/it
will have been perceiving

we
will have been perceiving

you
will have been perceiving

they
will have been perceiving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.