Penalize

Chia đông từ “penalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ penalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to penalize

Quá khứ đơn
  • penalized

Quá khứ phân từ
  • penalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
penalize

you
penalize

he/she/it
penalizes

we
penalize

you
penalize

they
penalize

Thì hiện tại continuous

I
am penalizing

you
are penalizing

he/she/it
is penalizing

we
are penalizing

you
are penalizing

they
are penalizing

Quá khứ đơn

I
penalized

you
penalized

he/she/it
penalized

we
penalized

you
penalized

they
penalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was penalizing

you
were penalizing

he/she/it
was penalizing

we
were penalizing

you
were penalizing

they
were penalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have penalized

you
have penalized

he/she/it
has penalized

we
have penalized

you
have penalized

they
have penalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been penalizing

you
have been penalizing

he/she/it
has been penalizing

we
have been penalizing

you
have been penalizing

they
have been penalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had penalized

you
had penalized

he/she/it
had penalized

we
had penalized

you
had penalized

they
had penalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been penalizing

you
had been penalizing

he/she/it
had been penalizing

we
had been penalizing

you
had been penalizing

they
had been penalizing

Tương lại đơn

I
will penalize

you
will penalize

he/she/it
will penalize

we
will penalize

you
will penalize

they
will penalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be penalizing

you
will be penalizing

he/she/it
will be penalizing

we
will be penalizing

you
will be penalizing

they
will be penalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have penalized

you
will have penalized

he/she/it
will have penalized

we
will have penalized

you
will have penalized

they
will have penalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been penalizing

you
will have been penalizing

he/she/it
will have been penalizing

we
will have been penalizing

you
will have been penalizing

they
will have been penalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.