Pave

Chia đông từ “pave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pave

Quá khứ đơn
  • paved

Quá khứ phân từ
  • paved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pave

you
pave

he/she/it
paves

we
pave

you
pave

they
pave

Thì hiện tại continuous

I
am paving

you
are paving

he/she/it
is paving

we
are paving

you
are paving

they
are paving

Quá khứ đơn

I
paved

you
paved

he/she/it
paved

we
paved

you
paved

they
paved

Quá khứ tiếp diễn

I
was paving

you
were paving

he/she/it
was paving

we
were paving

you
were paving

they
were paving

Hiện tại hoàn thành

I
have paved

you
have paved

he/she/it
has paved

we
have paved

you
have paved

they
have paved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been paving

you
have been paving

he/she/it
has been paving

we
have been paving

you
have been paving

they
have been paving

Quá khứ hoàn thành

I
had paved

you
had paved

he/she/it
had paved

we
had paved

you
had paved

they
had paved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been paving

you
had been paving

he/she/it
had been paving

we
had been paving

you
had been paving

they
had been paving

Tương lại đơn

I
will pave

you
will pave

he/she/it
will pave

we
will pave

you
will pave

they
will pave

Tương lại tiếp diễn

I
will be paving

you
will be paving

he/she/it
will be paving

we
will be paving

you
will be paving

they
will be paving

Tương lại hoàn thành

I
will have paved

you
will have paved

he/she/it
will have paved

we
will have paved

you
will have paved

they
will have paved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been paving

you
will have been paving

he/she/it
will have been paving

we
will have been paving

you
will have been paving

they
will have been paving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.