Pause

Chia đông từ “pause” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pause. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pause

Quá khứ đơn
  • paused

Quá khứ phân từ
  • paused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pause

you
pause

he/she/it
pauses

we
pause

you
pause

they
pause

Thì hiện tại continuous

I
am pausing

you
are pausing

he/she/it
is pausing

we
are pausing

you
are pausing

they
are pausing

Quá khứ đơn

I
paused

you
paused

he/she/it
paused

we
paused

you
paused

they
paused

Quá khứ tiếp diễn

I
was pausing

you
were pausing

he/she/it
was pausing

we
were pausing

you
were pausing

they
were pausing

Hiện tại hoàn thành

I
have paused

you
have paused

he/she/it
has paused

we
have paused

you
have paused

they
have paused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pausing

you
have been pausing

he/she/it
has been pausing

we
have been pausing

you
have been pausing

they
have been pausing

Quá khứ hoàn thành

I
had paused

you
had paused

he/she/it
had paused

we
had paused

you
had paused

they
had paused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pausing

you
had been pausing

he/she/it
had been pausing

we
had been pausing

you
had been pausing

they
had been pausing

Tương lại đơn

I
will pause

you
will pause

he/she/it
will pause

we
will pause

you
will pause

they
will pause

Tương lại tiếp diễn

I
will be pausing

you
will be pausing

he/she/it
will be pausing

we
will be pausing

you
will be pausing

they
will be pausing

Tương lại hoàn thành

I
will have paused

you
will have paused

he/she/it
will have paused

we
will have paused

you
will have paused

they
will have paused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pausing

you
will have been pausing

he/she/it
will have been pausing

we
will have been pausing

you
will have been pausing

they
will have been pausing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.