Patch

Chia đông từ “patch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ patch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to patch

Quá khứ đơn
  • patched

Quá khứ phân từ
  • patched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
patch

you
patch

he/she/it
patches

we
patch

you
patch

they
patch

Thì hiện tại continuous

I
am patching

you
are patching

he/she/it
is patching

we
are patching

you
are patching

they
are patching

Quá khứ đơn

I
patched

you
patched

he/she/it
patched

we
patched

you
patched

they
patched

Quá khứ tiếp diễn

I
was patching

you
were patching

he/she/it
was patching

we
were patching

you
were patching

they
were patching

Hiện tại hoàn thành

I
have patched

you
have patched

he/she/it
has patched

we
have patched

you
have patched

they
have patched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been patching

you
have been patching

he/she/it
has been patching

we
have been patching

you
have been patching

they
have been patching

Quá khứ hoàn thành

I
had patched

you
had patched

he/she/it
had patched

we
had patched

you
had patched

they
had patched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been patching

you
had been patching

he/she/it
had been patching

we
had been patching

you
had been patching

they
had been patching

Tương lại đơn

I
will patch

you
will patch

he/she/it
will patch

we
will patch

you
will patch

they
will patch

Tương lại tiếp diễn

I
will be patching

you
will be patching

he/she/it
will be patching

we
will be patching

you
will be patching

they
will be patching

Tương lại hoàn thành

I
will have patched

you
will have patched

he/she/it
will have patched

we
will have patched

you
will have patched

they
will have patched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been patching

you
will have been patching

he/she/it
will have been patching

we
will have been patching

you
will have been patching

they
will have been patching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.