Partition

Chia đông từ “partition” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ partition. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to partition

Quá khứ đơn
  • partitioned

Quá khứ phân từ
  • partitioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
partition

you
partition

he/she/it
partitions

we
partition

you
partition

they
partition

Thì hiện tại continuous

I
am partitioning

you
are partitioning

he/she/it
is partitioning

we
are partitioning

you
are partitioning

they
are partitioning

Quá khứ đơn

I
partitioned

you
partitioned

he/she/it
partitioned

we
partitioned

you
partitioned

they
partitioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was partitioning

you
were partitioning

he/she/it
was partitioning

we
were partitioning

you
were partitioning

they
were partitioning

Hiện tại hoàn thành

I
have partitioned

you
have partitioned

he/she/it
has partitioned

we
have partitioned

you
have partitioned

they
have partitioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been partitioning

you
have been partitioning

he/she/it
has been partitioning

we
have been partitioning

you
have been partitioning

they
have been partitioning

Quá khứ hoàn thành

I
had partitioned

you
had partitioned

he/she/it
had partitioned

we
had partitioned

you
had partitioned

they
had partitioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been partitioning

you
had been partitioning

he/she/it
had been partitioning

we
had been partitioning

you
had been partitioning

they
had been partitioning

Tương lại đơn

I
will partition

you
will partition

he/she/it
will partition

we
will partition

you
will partition

they
will partition

Tương lại tiếp diễn

I
will be partitioning

you
will be partitioning

he/she/it
will be partitioning

we
will be partitioning

you
will be partitioning

they
will be partitioning

Tương lại hoàn thành

I
will have partitioned

you
will have partitioned

he/she/it
will have partitioned

we
will have partitioned

you
will have partitioned

they
will have partitioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been partitioning

you
will have been partitioning

he/she/it
will have been partitioning

we
will have been partitioning

you
will have been partitioning

they
will have been partitioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.