Parrot

Chia đông từ “parrot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ parrot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to parrot

Quá khứ đơn
  • parroted

Quá khứ phân từ
  • parroted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
parrot

you
parrot

he/she/it
parrots

we
parrot

you
parrot

they
parrot

Thì hiện tại continuous

I
am parroting

you
are parroting

he/she/it
is parroting

we
are parroting

you
are parroting

they
are parroting

Quá khứ đơn

I
parroted

you
parroted

he/she/it
parroted

we
parroted

you
parroted

they
parroted

Quá khứ tiếp diễn

I
was parroting

you
were parroting

he/she/it
was parroting

we
were parroting

you
were parroting

they
were parroting

Hiện tại hoàn thành

I
have parroted

you
have parroted

he/she/it
has parroted

we
have parroted

you
have parroted

they
have parroted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been parroting

you
have been parroting

he/she/it
has been parroting

we
have been parroting

you
have been parroting

they
have been parroting

Quá khứ hoàn thành

I
had parroted

you
had parroted

he/she/it
had parroted

we
had parroted

you
had parroted

they
had parroted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been parroting

you
had been parroting

he/she/it
had been parroting

we
had been parroting

you
had been parroting

they
had been parroting

Tương lại đơn

I
will parrot

you
will parrot

he/she/it
will parrot

we
will parrot

you
will parrot

they
will parrot

Tương lại tiếp diễn

I
will be parroting

you
will be parroting

he/she/it
will be parroting

we
will be parroting

you
will be parroting

they
will be parroting

Tương lại hoàn thành

I
will have parroted

you
will have parroted

he/she/it
will have parroted

we
will have parroted

you
will have parroted

they
will have parroted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been parroting

you
will have been parroting

he/she/it
will have been parroting

we
will have been parroting

you
will have been parroting

they
will have been parroting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.