Pardon

Chia đông từ “pardon” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pardon. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pardon

Quá khứ đơn
  • pardoned

Quá khứ phân từ
  • pardoned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pardon

you
pardon

he/she/it
pardons

we
pardon

you
pardon

they
pardon

Thì hiện tại continuous

I
am pardoning

you
are pardoning

he/she/it
is pardoning

we
are pardoning

you
are pardoning

they
are pardoning

Quá khứ đơn

I
pardoned

you
pardoned

he/she/it
pardoned

we
pardoned

you
pardoned

they
pardoned

Quá khứ tiếp diễn

I
was pardoning

you
were pardoning

he/she/it
was pardoning

we
were pardoning

you
were pardoning

they
were pardoning

Hiện tại hoàn thành

I
have pardoned

you
have pardoned

he/she/it
has pardoned

we
have pardoned

you
have pardoned

they
have pardoned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pardoning

you
have been pardoning

he/she/it
has been pardoning

we
have been pardoning

you
have been pardoning

they
have been pardoning

Quá khứ hoàn thành

I
had pardoned

you
had pardoned

he/she/it
had pardoned

we
had pardoned

you
had pardoned

they
had pardoned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pardoning

you
had been pardoning

he/she/it
had been pardoning

we
had been pardoning

you
had been pardoning

they
had been pardoning

Tương lại đơn

I
will pardon

you
will pardon

he/she/it
will pardon

we
will pardon

you
will pardon

they
will pardon

Tương lại tiếp diễn

I
will be pardoning

you
will be pardoning

he/she/it
will be pardoning

we
will be pardoning

you
will be pardoning

they
will be pardoning

Tương lại hoàn thành

I
will have pardoned

you
will have pardoned

he/she/it
will have pardoned

we
will have pardoned

you
will have pardoned

they
will have pardoned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pardoning

you
will have been pardoning

he/she/it
will have been pardoning

we
will have been pardoning

you
will have been pardoning

they
will have been pardoning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.