Pan

Chia đông từ “pan” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pan. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pan

Quá khứ đơn
  • panned

Quá khứ phân từ
  • panned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pan

you
pan

he/she/it
pans

we
pan

you
pan

they
pan

Thì hiện tại continuous

I
am panning

you
are panning

he/she/it
is panning

we
are panning

you
are panning

they
are panning

Quá khứ đơn

I
panned

you
panned

he/she/it
panned

we
panned

you
panned

they
panned

Quá khứ tiếp diễn

I
was panning

you
were panning

he/she/it
was panning

we
were panning

you
were panning

they
were panning

Hiện tại hoàn thành

I
have panned

you
have panned

he/she/it
has panned

we
have panned

you
have panned

they
have panned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been panning

you
have been panning

he/she/it
has been panning

we
have been panning

you
have been panning

they
have been panning

Quá khứ hoàn thành

I
had panned

you
had panned

he/she/it
had panned

we
had panned

you
had panned

they
had panned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been panning

you
had been panning

he/she/it
had been panning

we
had been panning

you
had been panning

they
had been panning

Tương lại đơn

I
will pan

you
will pan

he/she/it
will pan

we
will pan

you
will pan

they
will pan

Tương lại tiếp diễn

I
will be panning

you
will be panning

he/she/it
will be panning

we
will be panning

you
will be panning

they
will be panning

Tương lại hoàn thành

I
will have panned

you
will have panned

he/she/it
will have panned

we
will have panned

you
will have panned

they
will have panned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been panning

you
will have been panning

he/she/it
will have been panning

we
will have been panning

you
will have been panning

they
will have been panning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.