Paint

Chia đông từ “paint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ paint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to paint

Quá khứ đơn
  • painted

Quá khứ phân từ
  • painted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
paint

you
paint

he/she/it
paints

we
paint

you
paint

they
paint

Thì hiện tại continuous

I
am painting

you
are painting

he/she/it
is painting

we
are painting

you
are painting

they
are painting

Quá khứ đơn

I
painted

you
painted

he/she/it
painted

we
painted

you
painted

they
painted

Quá khứ tiếp diễn

I
was painting

you
were painting

he/she/it
was painting

we
were painting

you
were painting

they
were painting

Hiện tại hoàn thành

I
have painted

you
have painted

he/she/it
has painted

we
have painted

you
have painted

they
have painted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been painting

you
have been painting

he/she/it
has been painting

we
have been painting

you
have been painting

they
have been painting

Quá khứ hoàn thành

I
had painted

you
had painted

he/she/it
had painted

we
had painted

you
had painted

they
had painted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been painting

you
had been painting

he/she/it
had been painting

we
had been painting

you
had been painting

they
had been painting

Tương lại đơn

I
will paint

you
will paint

he/she/it
will paint

we
will paint

you
will paint

they
will paint

Tương lại tiếp diễn

I
will be painting

you
will be painting

he/she/it
will be painting

we
will be painting

you
will be painting

they
will be painting

Tương lại hoàn thành

I
will have painted

you
will have painted

he/she/it
will have painted

we
will have painted

you
will have painted

they
will have painted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been painting

you
will have been painting

he/she/it
will have been painting

we
will have been painting

you
will have been painting

they
will have been painting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.