Pad

Chia đông từ “pad” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pad. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pad

Quá khứ đơn
  • padded

Quá khứ phân từ
  • padded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pad

you
pad

he/she/it
pads

we
pad

you
pad

they
pad

Thì hiện tại continuous

I
am padding

you
are padding

he/she/it
is padding

we
are padding

you
are padding

they
are padding

Quá khứ đơn

I
padded

you
padded

he/she/it
padded

we
padded

you
padded

they
padded

Quá khứ tiếp diễn

I
was padding

you
were padding

he/she/it
was padding

we
were padding

you
were padding

they
were padding

Hiện tại hoàn thành

I
have padded

you
have padded

he/she/it
has padded

we
have padded

you
have padded

they
have padded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been padding

you
have been padding

he/she/it
has been padding

we
have been padding

you
have been padding

they
have been padding

Quá khứ hoàn thành

I
had padded

you
had padded

he/she/it
had padded

we
had padded

you
had padded

they
had padded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been padding

you
had been padding

he/she/it
had been padding

we
had been padding

you
had been padding

they
had been padding

Tương lại đơn

I
will pad

you
will pad

he/she/it
will pad

we
will pad

you
will pad

they
will pad

Tương lại tiếp diễn

I
will be padding

you
will be padding

he/she/it
will be padding

we
will be padding

you
will be padding

they
will be padding

Tương lại hoàn thành

I
will have padded

you
will have padded

he/she/it
will have padded

we
will have padded

you
will have padded

they
will have padded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been padding

you
will have been padding

he/she/it
will have been padding

we
will have been padding

you
will have been padding

they
will have been padding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.