Overturn

Chia đông từ “overturn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overturn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overturn

Quá khứ đơn
  • overturned

Quá khứ phân từ
  • overturned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overturn

you
overturn

he/she/it
overturns

we
overturn

you
overturn

they
overturn

Thì hiện tại continuous

I
am overturning

you
are overturning

he/she/it
is overturning

we
are overturning

you
are overturning

they
are overturning

Quá khứ đơn

I
overturned

you
overturned

he/she/it
overturned

we
overturned

you
overturned

they
overturned

Quá khứ tiếp diễn

I
was overturning

you
were overturning

he/she/it
was overturning

we
were overturning

you
were overturning

they
were overturning

Hiện tại hoàn thành

I
have overturned

you
have overturned

he/she/it
has overturned

we
have overturned

you
have overturned

they
have overturned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overturning

you
have been overturning

he/she/it
has been overturning

we
have been overturning

you
have been overturning

they
have been overturning

Quá khứ hoàn thành

I
had overturned

you
had overturned

he/she/it
had overturned

we
had overturned

you
had overturned

they
had overturned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overturning

you
had been overturning

he/she/it
had been overturning

we
had been overturning

you
had been overturning

they
had been overturning

Tương lại đơn

I
will overturn

you
will overturn

he/she/it
will overturn

we
will overturn

you
will overturn

they
will overturn

Tương lại tiếp diễn

I
will be overturning

you
will be overturning

he/she/it
will be overturning

we
will be overturning

you
will be overturning

they
will be overturning

Tương lại hoàn thành

I
will have overturned

you
will have overturned

he/she/it
will have overturned

we
will have overturned

you
will have overturned

they
will have overturned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overturning

you
will have been overturning

he/she/it
will have been overturning

we
will have been overturning

you
will have been overturning

they
will have been overturning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.