Overlook

Chia đông từ “overlook” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overlook. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overlook

Quá khứ đơn
  • overlooked

Quá khứ phân từ
  • overlooked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overlook

you
overlook

he/she/it
overlooks

we
overlook

you
overlook

they
overlook

Thì hiện tại continuous

I
am overlooking

you
are overlooking

he/she/it
is overlooking

we
are overlooking

you
are overlooking

they
are overlooking

Quá khứ đơn

I
overlooked

you
overlooked

he/she/it
overlooked

we
overlooked

you
overlooked

they
overlooked

Quá khứ tiếp diễn

I
was overlooking

you
were overlooking

he/she/it
was overlooking

we
were overlooking

you
were overlooking

they
were overlooking

Hiện tại hoàn thành

I
have overlooked

you
have overlooked

he/she/it
has overlooked

we
have overlooked

you
have overlooked

they
have overlooked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overlooking

you
have been overlooking

he/she/it
has been overlooking

we
have been overlooking

you
have been overlooking

they
have been overlooking

Quá khứ hoàn thành

I
had overlooked

you
had overlooked

he/she/it
had overlooked

we
had overlooked

you
had overlooked

they
had overlooked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overlooking

you
had been overlooking

he/she/it
had been overlooking

we
had been overlooking

you
had been overlooking

they
had been overlooking

Tương lại đơn

I
will overlook

you
will overlook

he/she/it
will overlook

we
will overlook

you
will overlook

they
will overlook

Tương lại tiếp diễn

I
will be overlooking

you
will be overlooking

he/she/it
will be overlooking

we
will be overlooking

you
will be overlooking

they
will be overlooking

Tương lại hoàn thành

I
will have overlooked

you
will have overlooked

he/she/it
will have overlooked

we
will have overlooked

you
will have overlooked

they
will have overlooked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overlooking

you
will have been overlooking

he/she/it
will have been overlooking

we
will have been overlooking

you
will have been overlooking

they
will have been overlooking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.