Overload

Chia đông từ “overload” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overload. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overload

Quá khứ đơn
  • overloaded

Quá khứ phân từ
  • overloaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overload

you
overload

he/she/it
overloads

we
overload

you
overload

they
overload

Thì hiện tại continuous

I
am overloading

you
are overloading

he/she/it
is overloading

we
are overloading

you
are overloading

they
are overloading

Quá khứ đơn

I
overloaded

you
overloaded

he/she/it
overloaded

we
overloaded

you
overloaded

they
overloaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was overloading

you
were overloading

he/she/it
was overloading

we
were overloading

you
were overloading

they
were overloading

Hiện tại hoàn thành

I
have overloaded

you
have overloaded

he/she/it
has overloaded

we
have overloaded

you
have overloaded

they
have overloaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overloading

you
have been overloading

he/she/it
has been overloading

we
have been overloading

you
have been overloading

they
have been overloading

Quá khứ hoàn thành

I
had overloaded

you
had overloaded

he/she/it
had overloaded

we
had overloaded

you
had overloaded

they
had overloaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overloading

you
had been overloading

he/she/it
had been overloading

we
had been overloading

you
had been overloading

they
had been overloading

Tương lại đơn

I
will overload

you
will overload

he/she/it
will overload

we
will overload

you
will overload

they
will overload

Tương lại tiếp diễn

I
will be overloading

you
will be overloading

he/she/it
will be overloading

we
will be overloading

you
will be overloading

they
will be overloading

Tương lại hoàn thành

I
will have overloaded

you
will have overloaded

he/she/it
will have overloaded

we
will have overloaded

you
will have overloaded

they
will have overloaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overloading

you
will have been overloading

he/she/it
will have been overloading

we
will have been overloading

you
will have been overloading

they
will have been overloading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.