Overhear

Chia đông từ “overhear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overhear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overhear

Quá khứ đơn
  • overheard

Quá khứ phân từ
  • overheard

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overhear

you
overhear

he/she/it
overhears

we
overhear

you
overhear

they
overhear

Thì hiện tại continuous

I
am overhearing

you
are overhearing

he/she/it
is overhearing

we
are overhearing

you
are overhearing

they
are overhearing

Quá khứ đơn

I
overheard

you
overheard

he/she/it
overheard

we
overheard

you
overheard

they
overheard

Quá khứ tiếp diễn

I
was overhearing

you
were overhearing

he/she/it
was overhearing

we
were overhearing

you
were overhearing

they
were overhearing

Hiện tại hoàn thành

I
have overheard

you
have overheard

he/she/it
has overheard

we
have overheard

you
have overheard

they
have overheard

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overhearing

you
have been overhearing

he/she/it
has been overhearing

we
have been overhearing

you
have been overhearing

they
have been overhearing

Quá khứ hoàn thành

I
had overheard

you
had overheard

he/she/it
had overheard

we
had overheard

you
had overheard

they
had overheard

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overhearing

you
had been overhearing

he/she/it
had been overhearing

we
had been overhearing

you
had been overhearing

they
had been overhearing

Tương lại đơn

I
will overhear

you
will overhear

he/she/it
will overhear

we
will overhear

you
will overhear

they
will overhear

Tương lại tiếp diễn

I
will be overhearing

you
will be overhearing

he/she/it
will be overhearing

we
will be overhearing

you
will be overhearing

they
will be overhearing

Tương lại hoàn thành

I
will have overheard

you
will have overheard

he/she/it
will have overheard

we
will have overheard

you
will have overheard

they
will have overheard

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overhearing

you
will have been overhearing

he/she/it
will have been overhearing

we
will have been overhearing

you
will have been overhearing

they
will have been overhearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.