Overhaul

Chia đông từ “overhaul” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overhaul. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overhaul

Quá khứ đơn
  • overhauled

Quá khứ phân từ
  • overhauled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overhaul

you
overhaul

he/she/it
overhauls

we
overhaul

you
overhaul

they
overhaul

Thì hiện tại continuous

I
am overhauling

you
are overhauling

he/she/it
is overhauling

we
are overhauling

you
are overhauling

they
are overhauling

Quá khứ đơn

I
overhauled

you
overhauled

he/she/it
overhauled

we
overhauled

you
overhauled

they
overhauled

Quá khứ tiếp diễn

I
was overhauling

you
were overhauling

he/she/it
was overhauling

we
were overhauling

you
were overhauling

they
were overhauling

Hiện tại hoàn thành

I
have overhauled

you
have overhauled

he/she/it
has overhauled

we
have overhauled

you
have overhauled

they
have overhauled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overhauling

you
have been overhauling

he/she/it
has been overhauling

we
have been overhauling

you
have been overhauling

they
have been overhauling

Quá khứ hoàn thành

I
had overhauled

you
had overhauled

he/she/it
had overhauled

we
had overhauled

you
had overhauled

they
had overhauled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overhauling

you
had been overhauling

he/she/it
had been overhauling

we
had been overhauling

you
had been overhauling

they
had been overhauling

Tương lại đơn

I
will overhaul

you
will overhaul

he/she/it
will overhaul

we
will overhaul

you
will overhaul

they
will overhaul

Tương lại tiếp diễn

I
will be overhauling

you
will be overhauling

he/she/it
will be overhauling

we
will be overhauling

you
will be overhauling

they
will be overhauling

Tương lại hoàn thành

I
will have overhauled

you
will have overhauled

he/she/it
will have overhauled

we
will have overhauled

you
will have overhauled

they
will have overhauled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overhauling

you
will have been overhauling

he/she/it
will have been overhauling

we
will have been overhauling

you
will have been overhauling

they
will have been overhauling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.