Overcome

Chia đông từ “overcome” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overcome. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overcome

Quá khứ đơn
  • overcame

Quá khứ phân từ
  • overcome

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overcome

you
overcome

he/she/it
overcomes

we
overcome

you
overcome

they
overcome

Thì hiện tại continuous

I
am overcoming

you
are overcoming

he/she/it
is overcoming

we
are overcoming

you
are overcoming

they
are overcoming

Quá khứ đơn

I
overcame

you
overcame

he/she/it
overcame

we
overcame

you
overcame

they
overcame

Quá khứ tiếp diễn

I
was overcoming

you
were overcoming

he/she/it
was overcoming

we
were overcoming

you
were overcoming

they
were overcoming

Hiện tại hoàn thành

I
have overcome

you
have overcome

he/she/it
has overcome

we
have overcome

you
have overcome

they
have overcome

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overcoming

you
have been overcoming

he/she/it
has been overcoming

we
have been overcoming

you
have been overcoming

they
have been overcoming

Quá khứ hoàn thành

I
had overcome

you
had overcome

he/she/it
had overcome

we
had overcome

you
had overcome

they
had overcome

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overcoming

you
had been overcoming

he/she/it
had been overcoming

we
had been overcoming

you
had been overcoming

they
had been overcoming

Tương lại đơn

I
will overcome

you
will overcome

he/she/it
will overcome

we
will overcome

you
will overcome

they
will overcome

Tương lại tiếp diễn

I
will be overcoming

you
will be overcoming

he/she/it
will be overcoming

we
will be overcoming

you
will be overcoming

they
will be overcoming

Tương lại hoàn thành

I
will have overcome

you
will have overcome

he/she/it
will have overcome

we
will have overcome

you
will have overcome

they
will have overcome

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overcoming

you
will have been overcoming

he/she/it
will have been overcoming

we
will have been overcoming

you
will have been overcoming

they
will have been overcoming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.