Oust

Chia đông từ “oust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ oust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to oust

Quá khứ đơn
  • ousted

Quá khứ phân từ
  • ousted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
oust

you
oust

he/she/it
ousts

we
oust

you
oust

they
oust

Thì hiện tại continuous

I
am ousting

you
are ousting

he/she/it
is ousting

we
are ousting

you
are ousting

they
are ousting

Quá khứ đơn

I
ousted

you
ousted

he/she/it
ousted

we
ousted

you
ousted

they
ousted

Quá khứ tiếp diễn

I
was ousting

you
were ousting

he/she/it
was ousting

we
were ousting

you
were ousting

they
were ousting

Hiện tại hoàn thành

I
have ousted

you
have ousted

he/she/it
has ousted

we
have ousted

you
have ousted

they
have ousted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ousting

you
have been ousting

he/she/it
has been ousting

we
have been ousting

you
have been ousting

they
have been ousting

Quá khứ hoàn thành

I
had ousted

you
had ousted

he/she/it
had ousted

we
had ousted

you
had ousted

they
had ousted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ousting

you
had been ousting

he/she/it
had been ousting

we
had been ousting

you
had been ousting

they
had been ousting

Tương lại đơn

I
will oust

you
will oust

he/she/it
will oust

we
will oust

you
will oust

they
will oust

Tương lại tiếp diễn

I
will be ousting

you
will be ousting

he/she/it
will be ousting

we
will be ousting

you
will be ousting

they
will be ousting

Tương lại hoàn thành

I
will have ousted

you
will have ousted

he/she/it
will have ousted

we
will have ousted

you
will have ousted

they
will have ousted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ousting

you
will have been ousting

he/she/it
will have been ousting

we
will have been ousting

you
will have been ousting

they
will have been ousting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.