Order

Chia đông từ “order” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ order. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to order

Quá khứ đơn
  • ordered

Quá khứ phân từ
  • ordered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
order

you
order

he/she/it
orders

we
order

you
order

they
order

Thì hiện tại continuous

I
am ordering

you
are ordering

he/she/it
is ordering

we
are ordering

you
are ordering

they
are ordering

Quá khứ đơn

I
ordered

you
ordered

he/she/it
ordered

we
ordered

you
ordered

they
ordered

Quá khứ tiếp diễn

I
was ordering

you
were ordering

he/she/it
was ordering

we
were ordering

you
were ordering

they
were ordering

Hiện tại hoàn thành

I
have ordered

you
have ordered

he/she/it
has ordered

we
have ordered

you
have ordered

they
have ordered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ordering

you
have been ordering

he/she/it
has been ordering

we
have been ordering

you
have been ordering

they
have been ordering

Quá khứ hoàn thành

I
had ordered

you
had ordered

he/she/it
had ordered

we
had ordered

you
had ordered

they
had ordered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ordering

you
had been ordering

he/she/it
had been ordering

we
had been ordering

you
had been ordering

they
had been ordering

Tương lại đơn

I
will order

you
will order

he/she/it
will order

we
will order

you
will order

they
will order

Tương lại tiếp diễn

I
will be ordering

you
will be ordering

he/she/it
will be ordering

we
will be ordering

you
will be ordering

they
will be ordering

Tương lại hoàn thành

I
will have ordered

you
will have ordered

he/she/it
will have ordered

we
will have ordered

you
will have ordered

they
will have ordered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ordering

you
will have been ordering

he/she/it
will have been ordering

we
will have been ordering

you
will have been ordering

they
will have been ordering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.