Ordain

Chia đông từ “ordain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ordain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ordain

Quá khứ đơn
  • ordained

Quá khứ phân từ
  • ordained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ordain

you
ordain

he/she/it
ordains

we
ordain

you
ordain

they
ordain

Thì hiện tại continuous

I
am ordaining

you
are ordaining

he/she/it
is ordaining

we
are ordaining

you
are ordaining

they
are ordaining

Quá khứ đơn

I
ordained

you
ordained

he/she/it
ordained

we
ordained

you
ordained

they
ordained

Quá khứ tiếp diễn

I
was ordaining

you
were ordaining

he/she/it
was ordaining

we
were ordaining

you
were ordaining

they
were ordaining

Hiện tại hoàn thành

I
have ordained

you
have ordained

he/she/it
has ordained

we
have ordained

you
have ordained

they
have ordained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ordaining

you
have been ordaining

he/she/it
has been ordaining

we
have been ordaining

you
have been ordaining

they
have been ordaining

Quá khứ hoàn thành

I
had ordained

you
had ordained

he/she/it
had ordained

we
had ordained

you
had ordained

they
had ordained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ordaining

you
had been ordaining

he/she/it
had been ordaining

we
had been ordaining

you
had been ordaining

they
had been ordaining

Tương lại đơn

I
will ordain

you
will ordain

he/she/it
will ordain

we
will ordain

you
will ordain

they
will ordain

Tương lại tiếp diễn

I
will be ordaining

you
will be ordaining

he/she/it
will be ordaining

we
will be ordaining

you
will be ordaining

they
will be ordaining

Tương lại hoàn thành

I
will have ordained

you
will have ordained

he/she/it
will have ordained

we
will have ordained

you
will have ordained

they
will have ordained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ordaining

you
will have been ordaining

he/she/it
will have been ordaining

we
will have been ordaining

you
will have been ordaining

they
will have been ordaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.