Oppress

Chia đông từ “oppress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ oppress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to oppress

Quá khứ đơn
  • oppressed

Quá khứ phân từ
  • oppressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
oppress

you
oppress

he/she/it
oppresses

we
oppress

you
oppress

they
oppress

Thì hiện tại continuous

I
am oppressing

you
are oppressing

he/she/it
is oppressing

we
are oppressing

you
are oppressing

they
are oppressing

Quá khứ đơn

I
oppressed

you
oppressed

he/she/it
oppressed

we
oppressed

you
oppressed

they
oppressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was oppressing

you
were oppressing

he/she/it
was oppressing

we
were oppressing

you
were oppressing

they
were oppressing

Hiện tại hoàn thành

I
have oppressed

you
have oppressed

he/she/it
has oppressed

we
have oppressed

you
have oppressed

they
have oppressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been oppressing

you
have been oppressing

he/she/it
has been oppressing

we
have been oppressing

you
have been oppressing

they
have been oppressing

Quá khứ hoàn thành

I
had oppressed

you
had oppressed

he/she/it
had oppressed

we
had oppressed

you
had oppressed

they
had oppressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been oppressing

you
had been oppressing

he/she/it
had been oppressing

we
had been oppressing

you
had been oppressing

they
had been oppressing

Tương lại đơn

I
will oppress

you
will oppress

he/she/it
will oppress

we
will oppress

you
will oppress

they
will oppress

Tương lại tiếp diễn

I
will be oppressing

you
will be oppressing

he/she/it
will be oppressing

we
will be oppressing

you
will be oppressing

they
will be oppressing

Tương lại hoàn thành

I
will have oppressed

you
will have oppressed

he/she/it
will have oppressed

we
will have oppressed

you
will have oppressed

they
will have oppressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been oppressing

you
will have been oppressing

he/she/it
will have been oppressing

we
will have been oppressing

you
will have been oppressing

they
will have been oppressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.