Open

Chia đông từ “open” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ open. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to open

Quá khứ đơn
  • opened

Quá khứ phân từ
  • opened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
open

you
open

he/she/it
opens

we
open

you
open

they
open

Thì hiện tại continuous

I
am opening

you
are opening

he/she/it
is opening

we
are opening

you
are opening

they
are opening

Quá khứ đơn

I
opened

you
opened

he/she/it
opened

we
opened

you
opened

they
opened

Quá khứ tiếp diễn

I
was opening

you
were opening

he/she/it
was opening

we
were opening

you
were opening

they
were opening

Hiện tại hoàn thành

I
have opened

you
have opened

he/she/it
has opened

we
have opened

you
have opened

they
have opened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been opening

you
have been opening

he/she/it
has been opening

we
have been opening

you
have been opening

they
have been opening

Quá khứ hoàn thành

I
had opened

you
had opened

he/she/it
had opened

we
had opened

you
had opened

they
had opened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been opening

you
had been opening

he/she/it
had been opening

we
had been opening

you
had been opening

they
had been opening

Tương lại đơn

I
will open

you
will open

he/she/it
will open

we
will open

you
will open

they
will open

Tương lại tiếp diễn

I
will be opening

you
will be opening

he/she/it
will be opening

we
will be opening

you
will be opening

they
will be opening

Tương lại hoàn thành

I
will have opened

you
will have opened

he/she/it
will have opened

we
will have opened

you
will have opened

they
will have opened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been opening

you
will have been opening

he/she/it
will have been opening

we
will have been opening

you
will have been opening

they
will have been opening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.