Offer

Chia đông từ “offer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ offer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to offer

Quá khứ đơn
  • offered

Quá khứ phân từ
  • offered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
offer

you
offer

he/she/it
offers

we
offer

you
offer

they
offer

Thì hiện tại continuous

I
am offering

you
are offering

he/she/it
is offering

we
are offering

you
are offering

they
are offering

Quá khứ đơn

I
offered

you
offered

he/she/it
offered

we
offered

you
offered

they
offered

Quá khứ tiếp diễn

I
was offering

you
were offering

he/she/it
was offering

we
were offering

you
were offering

they
were offering

Hiện tại hoàn thành

I
have offered

you
have offered

he/she/it
has offered

we
have offered

you
have offered

they
have offered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been offering

you
have been offering

he/she/it
has been offering

we
have been offering

you
have been offering

they
have been offering

Quá khứ hoàn thành

I
had offered

you
had offered

he/she/it
had offered

we
had offered

you
had offered

they
had offered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been offering

you
had been offering

he/she/it
had been offering

we
had been offering

you
had been offering

they
had been offering

Tương lại đơn

I
will offer

you
will offer

he/she/it
will offer

we
will offer

you
will offer

they
will offer

Tương lại tiếp diễn

I
will be offering

you
will be offering

he/she/it
will be offering

we
will be offering

you
will be offering

they
will be offering

Tương lại hoàn thành

I
will have offered

you
will have offered

he/she/it
will have offered

we
will have offered

you
will have offered

they
will have offered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been offering

you
will have been offering

he/she/it
will have been offering

we
will have been offering

you
will have been offering

they
will have been offering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.