Occur

Chia đông từ “occur” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ occur. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to occur

Quá khứ đơn
  • occurred

Quá khứ phân từ
  • occurred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
occur

you
occur

he/she/it
occurs

we
occur

you
occur

they
occur

Thì hiện tại continuous

I
am occurring

you
are occurring

he/she/it
is occurring

we
are occurring

you
are occurring

they
are occurring

Quá khứ đơn

I
occurred

you
occurred

he/she/it
occurred

we
occurred

you
occurred

they
occurred

Quá khứ tiếp diễn

I
was occurring

you
were occurring

he/she/it
was occurring

we
were occurring

you
were occurring

they
were occurring

Hiện tại hoàn thành

I
have occurred

you
have occurred

he/she/it
has occurred

we
have occurred

you
have occurred

they
have occurred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been occurring

you
have been occurring

he/she/it
has been occurring

we
have been occurring

you
have been occurring

they
have been occurring

Quá khứ hoàn thành

I
had occurred

you
had occurred

he/she/it
had occurred

we
had occurred

you
had occurred

they
had occurred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been occurring

you
had been occurring

he/she/it
had been occurring

we
had been occurring

you
had been occurring

they
had been occurring

Tương lại đơn

I
will occur

you
will occur

he/she/it
will occur

we
will occur

you
will occur

they
will occur

Tương lại tiếp diễn

I
will be occurring

you
will be occurring

he/she/it
will be occurring

we
will be occurring

you
will be occurring

they
will be occurring

Tương lại hoàn thành

I
will have occurred

you
will have occurred

he/she/it
will have occurred

we
will have occurred

you
will have occurred

they
will have occurred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been occurring

you
will have been occurring

he/she/it
will have been occurring

we
will have been occurring

you
will have been occurring

they
will have been occurring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.