Obsess

Chia đông từ “obsess” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ obsess. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to obsess

Quá khứ đơn
  • obsessed

Quá khứ phân từ
  • obsessed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
obsess

you
obsess

he/she/it
obsesses

we
obsess

you
obsess

they
obsess

Thì hiện tại continuous

I
am obsessing

you
are obsessing

he/she/it
is obsessing

we
are obsessing

you
are obsessing

they
are obsessing

Quá khứ đơn

I
obsessed

you
obsessed

he/she/it
obsessed

we
obsessed

you
obsessed

they
obsessed

Quá khứ tiếp diễn

I
was obsessing

you
were obsessing

he/she/it
was obsessing

we
were obsessing

you
were obsessing

they
were obsessing

Hiện tại hoàn thành

I
have obsessed

you
have obsessed

he/she/it
has obsessed

we
have obsessed

you
have obsessed

they
have obsessed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been obsessing

you
have been obsessing

he/she/it
has been obsessing

we
have been obsessing

you
have been obsessing

they
have been obsessing

Quá khứ hoàn thành

I
had obsessed

you
had obsessed

he/she/it
had obsessed

we
had obsessed

you
had obsessed

they
had obsessed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been obsessing

you
had been obsessing

he/she/it
had been obsessing

we
had been obsessing

you
had been obsessing

they
had been obsessing

Tương lại đơn

I
will obsess

you
will obsess

he/she/it
will obsess

we
will obsess

you
will obsess

they
will obsess

Tương lại tiếp diễn

I
will be obsessing

you
will be obsessing

he/she/it
will be obsessing

we
will be obsessing

you
will be obsessing

they
will be obsessing

Tương lại hoàn thành

I
will have obsessed

you
will have obsessed

he/she/it
will have obsessed

we
will have obsessed

you
will have obsessed

they
will have obsessed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been obsessing

you
will have been obsessing

he/she/it
will have been obsessing

we
will have been obsessing

you
will have been obsessing

they
will have been obsessing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.