Observe

Chia đông từ “observe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ observe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to observe

Quá khứ đơn
  • observed

Quá khứ phân từ
  • observed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
observe

you
observe

he/she/it
observes

we
observe

you
observe

they
observe

Thì hiện tại continuous

I
am observing

you
are observing

he/she/it
is observing

we
are observing

you
are observing

they
are observing

Quá khứ đơn

I
observed

you
observed

he/she/it
observed

we
observed

you
observed

they
observed

Quá khứ tiếp diễn

I
was observing

you
were observing

he/she/it
was observing

we
were observing

you
were observing

they
were observing

Hiện tại hoàn thành

I
have observed

you
have observed

he/she/it
has observed

we
have observed

you
have observed

they
have observed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been observing

you
have been observing

he/she/it
has been observing

we
have been observing

you
have been observing

they
have been observing

Quá khứ hoàn thành

I
had observed

you
had observed

he/she/it
had observed

we
had observed

you
had observed

they
had observed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been observing

you
had been observing

he/she/it
had been observing

we
had been observing

you
had been observing

they
had been observing

Tương lại đơn

I
will observe

you
will observe

he/she/it
will observe

we
will observe

you
will observe

they
will observe

Tương lại tiếp diễn

I
will be observing

you
will be observing

he/she/it
will be observing

we
will be observing

you
will be observing

they
will be observing

Tương lại hoàn thành

I
will have observed

you
will have observed

he/she/it
will have observed

we
will have observed

you
will have observed

they
will have observed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been observing

you
will have been observing

he/she/it
will have been observing

we
will have been observing

you
will have been observing

they
will have been observing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.