Obscure

Chia đông từ “obscure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ obscure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to obscure

Quá khứ đơn
  • obscured

Quá khứ phân từ
  • obscured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
obscure

you
obscure

he/she/it
obscures

we
obscure

you
obscure

they
obscure

Thì hiện tại continuous

I
am obscuring

you
are obscuring

he/she/it
is obscuring

we
are obscuring

you
are obscuring

they
are obscuring

Quá khứ đơn

I
obscured

you
obscured

he/she/it
obscured

we
obscured

you
obscured

they
obscured

Quá khứ tiếp diễn

I
was obscuring

you
were obscuring

he/she/it
was obscuring

we
were obscuring

you
were obscuring

they
were obscuring

Hiện tại hoàn thành

I
have obscured

you
have obscured

he/she/it
has obscured

we
have obscured

you
have obscured

they
have obscured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been obscuring

you
have been obscuring

he/she/it
has been obscuring

we
have been obscuring

you
have been obscuring

they
have been obscuring

Quá khứ hoàn thành

I
had obscured

you
had obscured

he/she/it
had obscured

we
had obscured

you
had obscured

they
had obscured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been obscuring

you
had been obscuring

he/she/it
had been obscuring

we
had been obscuring

you
had been obscuring

they
had been obscuring

Tương lại đơn

I
will obscure

you
will obscure

he/she/it
will obscure

we
will obscure

you
will obscure

they
will obscure

Tương lại tiếp diễn

I
will be obscuring

you
will be obscuring

he/she/it
will be obscuring

we
will be obscuring

you
will be obscuring

they
will be obscuring

Tương lại hoàn thành

I
will have obscured

you
will have obscured

he/she/it
will have obscured

we
will have obscured

you
will have obscured

they
will have obscured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been obscuring

you
will have been obscuring

he/she/it
will have been obscuring

we
will have been obscuring

you
will have been obscuring

they
will have been obscuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.