Number

Chia đông từ “number” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ number. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to number

Quá khứ đơn
  • numbered

Quá khứ phân từ
  • numbered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
number

you
number

he/she/it
numbers

we
number

you
number

they
number

Thì hiện tại continuous

I
am numbering

you
are numbering

he/she/it
is numbering

we
are numbering

you
are numbering

they
are numbering

Quá khứ đơn

I
numbered

you
numbered

he/she/it
numbered

we
numbered

you
numbered

they
numbered

Quá khứ tiếp diễn

I
was numbering

you
were numbering

he/she/it
was numbering

we
were numbering

you
were numbering

they
were numbering

Hiện tại hoàn thành

I
have numbered

you
have numbered

he/she/it
has numbered

we
have numbered

you
have numbered

they
have numbered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been numbering

you
have been numbering

he/she/it
has been numbering

we
have been numbering

you
have been numbering

they
have been numbering

Quá khứ hoàn thành

I
had numbered

you
had numbered

he/she/it
had numbered

we
had numbered

you
had numbered

they
had numbered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been numbering

you
had been numbering

he/she/it
had been numbering

we
had been numbering

you
had been numbering

they
had been numbering

Tương lại đơn

I
will number

you
will number

he/she/it
will number

we
will number

you
will number

they
will number

Tương lại tiếp diễn

I
will be numbering

you
will be numbering

he/she/it
will be numbering

we
will be numbering

you
will be numbering

they
will be numbering

Tương lại hoàn thành

I
will have numbered

you
will have numbered

he/she/it
will have numbered

we
will have numbered

you
will have numbered

they
will have numbered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been numbering

you
will have been numbering

he/she/it
will have been numbering

we
will have been numbering

you
will have been numbering

they
will have been numbering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.