Nullify

Chia đông từ “nullify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nullify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nullify

Quá khứ đơn
  • nullified

Quá khứ phân từ
  • nullified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nullify

you
nullify

he/she/it
nullifies

we
nullify

you
nullify

they
nullify

Thì hiện tại continuous

I
am nullifying

you
are nullifying

he/she/it
is nullifying

we
are nullifying

you
are nullifying

they
are nullifying

Quá khứ đơn

I
nullified

you
nullified

he/she/it
nullified

we
nullified

you
nullified

they
nullified

Quá khứ tiếp diễn

I
was nullifying

you
were nullifying

he/she/it
was nullifying

we
were nullifying

you
were nullifying

they
were nullifying

Hiện tại hoàn thành

I
have nullified

you
have nullified

he/she/it
has nullified

we
have nullified

you
have nullified

they
have nullified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nullifying

you
have been nullifying

he/she/it
has been nullifying

we
have been nullifying

you
have been nullifying

they
have been nullifying

Quá khứ hoàn thành

I
had nullified

you
had nullified

he/she/it
had nullified

we
had nullified

you
had nullified

they
had nullified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nullifying

you
had been nullifying

he/she/it
had been nullifying

we
had been nullifying

you
had been nullifying

they
had been nullifying

Tương lại đơn

I
will nullify

you
will nullify

he/she/it
will nullify

we
will nullify

you
will nullify

they
will nullify

Tương lại tiếp diễn

I
will be nullifying

you
will be nullifying

he/she/it
will be nullifying

we
will be nullifying

you
will be nullifying

they
will be nullifying

Tương lại hoàn thành

I
will have nullified

you
will have nullified

he/she/it
will have nullified

we
will have nullified

you
will have nullified

they
will have nullified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nullifying

you
will have been nullifying

he/she/it
will have been nullifying

we
will have been nullifying

you
will have been nullifying

they
will have been nullifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.