Notice

Chia đông từ “notice” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ notice. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to notice

Quá khứ đơn
  • noticed

Quá khứ phân từ
  • noticed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
notice

you
notice

he/she/it
notices

we
notice

you
notice

they
notice

Thì hiện tại continuous

I
am noticing

you
are noticing

he/she/it
is noticing

we
are noticing

you
are noticing

they
are noticing

Quá khứ đơn

I
noticed

you
noticed

he/she/it
noticed

we
noticed

you
noticed

they
noticed

Quá khứ tiếp diễn

I
was noticing

you
were noticing

he/she/it
was noticing

we
were noticing

you
were noticing

they
were noticing

Hiện tại hoàn thành

I
have noticed

you
have noticed

he/she/it
has noticed

we
have noticed

you
have noticed

they
have noticed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been noticing

you
have been noticing

he/she/it
has been noticing

we
have been noticing

you
have been noticing

they
have been noticing

Quá khứ hoàn thành

I
had noticed

you
had noticed

he/she/it
had noticed

we
had noticed

you
had noticed

they
had noticed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been noticing

you
had been noticing

he/she/it
had been noticing

we
had been noticing

you
had been noticing

they
had been noticing

Tương lại đơn

I
will notice

you
will notice

he/she/it
will notice

we
will notice

you
will notice

they
will notice

Tương lại tiếp diễn

I
will be noticing

you
will be noticing

he/she/it
will be noticing

we
will be noticing

you
will be noticing

they
will be noticing

Tương lại hoàn thành

I
will have noticed

you
will have noticed

he/she/it
will have noticed

we
will have noticed

you
will have noticed

they
will have noticed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been noticing

you
will have been noticing

he/she/it
will have been noticing

we
will have been noticing

you
will have been noticing

they
will have been noticing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.